تبلیغات


ایجاد کلاس و اشیا در سی شارپ #C

 

بهتر بود این بخش را در قسمت شی گرایی مطرح میکردیم به هر حال در اینجا به تعریف کلاس و چگونگی تعریف آن در محیط ویژوال میپردازیم.

همانطور که میدانید زبان سی شارپ یک زبان برنامه نویسی شی گرا است. بنابراین زبان C# میتواند اشیای موجود در  دنیای واقعی را مدلسازی کند. کلاس در دنیای واقعی گروهی از اشیا را مشخص میکند. به عبارت دیگر، کلاس قالبی است که برای اشیایی با ویژگی های یکسان بکار میرود. بعنوان مثال، میتوانید کلاسی بنام اتومبیل داشته باشید که ویژگی های تمام اتومبیل را داشته باشد. این کلاس میتواند بعنوان یک مدل کلی یا انتزاعی برای مفهوم اتومبیل عمل کند.

کلاس اتومبیل برای ایجاد اشیای گوناگونی از اتومبیلها بکار میرود که هر اتومبیل میتواند ویژگی های خاصی داشته باشد. گرچه اشیای اتومبیل با هم فرق میکنند ولی صفات مشترکی دارند که مشخص میکند به نحوی با یکدیگر در ارتباط اند.

برای ایجاد کلاس در C# از واژه کلیدی کلاس بصورت زیر استفاده میشود:

[modifier]    class     name

{

          Classmembers

}

در این شکل کلی موارد زیر را مشاهده میکنید:

 • modifier : سطح دستیابی به کلاس را مشخص میکند. سطح دستیابی مشخص میکند که کلاس تعریف شده، چگونه باید دستیابی شود. در اینجا دو سطح دستیابی برای کلاس داریم: public و  internal. وقتی سطح دستیابی public تعریف شود به معنای این است که این کلاس خارج از فضای نامی که در آن تعریف میشود، قابل استفاده است. بعبارت دیگر، سطح دستیابی عمومی به معنای عدم وجود محدودیتی در دستیابی است. سطح دستیابی internal مشخص میکند که کلاس فقط در همان فضای نامی که تعریف میشود، قابل استفاده است. Modifier  بصورت پیش فرض internal تعریف میشود.
 • class : واژه ای کلیدی است که به همین صورت برای تعریف کلاس به کار میرود.
 • name : نامی است که توسط برنامه نویس برای کلاس انتخاب میگردد. نام گذاری برای کلاس، از نامگذاری برای متغیرها پیروی میکند.
 • classmember : اعضای کلاس را مشخص میکند.

 

ایجاد کلاس و اشیا در سی شارپ #C

نمونه سازی از کلاس در سی شارپ :

همانند تعریف متغیرها، پس از اینکه کلاس تعریف شد، برای استفاده از آن باید نمونه ای از آن ایجاد شود. ایجاد نمونه ای از کلاس رانمونه سازی و نمونه های کلاس را شیء مینامند. شکل کلی نمونه سازی از کلاس بصورت زیر است:

className    obj = new className();

در این شکل کلی، className نام کلاسی است که باید نمونه سازی شود. obj نام شیء ای است که باید ایجاد شود. new واژه کلیدی است که  بهمین صورت باید استفاده شود. className() متد خاصی بنام سازنده یا مولد کلاس است که برای ایجاد شیء بکار میرود.

پس از اینکه نمونه ای از کلاس یا شیء ای از کلاس را ایجاد کردید، باید بتوانید به اعضای شیء دستیابی داشته باشید.

 

اعضای کلاس در سی شارپ:

تعریف کلاس بدون تعریف اعضای آن کامل نمیشود. اعضای کلاس در c# میتواند موارد زیر باشند:

 • ثوابت
 • فیلدها
 • متدها
 • خواص
 • شاخص بندها
 • رویدادها
 • عملگرها
 • سازنده ها یا مولدها
 • مخرب ها

اعضای کلاس از هر نوعی که باشند دارای سطح دستیابی اند. پس اعضای کلاس را بطور کلی میتوان بصورت زیر تعریف کرد:

[modifier]      classMembers

در این تعریف modifier سطح دستیابی اعضای کلاس را مشخص میکند که میتواند یکی از موارد زیر باشد:

 • Public (عمومی) : محدودیتی در دستیابی آن وجود ندارد و در خارج از کلاس قابل استفاده است. معمولا متدها و خواص با این سطح دستیابی تعریف میشوندتا در خارج از کلاس قابل استفاده باشند.
 • Private (خصوصی) : اعضایی با این سطح دستیابی فقط در همان کلاس قابل استفاده و شناخته شده اند. معمولا فیلدها و ثوابت با این سطح دسترسی معرفی میشوند.


منبع این نوشته : منبع